Ziołowy zakątek

Podlaski Ogród Ziołowy

Podlaski Ogród Ziołowy został założony w 2007 roku, chociaż przygotowania do jego utworzenia rozpoczęto już na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. W 2011 roku uzyskał on status Ogrodu Botanicznego oraz członka Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. W Ogrodzie gromadzone są przede wszystkim rośliny lecznicze i aromatyczne. Obecnie liczy on około 1500 taksonów, w tym 85 gatunków objętych ścisłą i 13 częściową ustawową ochroną. Materiał kolekcyjny gromadzony jest zarówno w porządku systematycznym, według przynależności do rodzin botanicznych, jak i przy uwzględnieniu wymagań siedliskowych (rośliny terenów suchych, lasów, łąk, terenów podmokłych i wodnych). Specyfiką Ogrodu są kolekcje populacji dziko rosnących roślin leczniczych pozyskiwanych z obszaru Wschodniej Polski, stanowiące materiał badawczy wykorzystywany m.in. przez współpracujące z Ogrodem instytucje naukowe. Ogród regularnie wydaje Index Seminum i prowadzi wymianę materiału nasiennego z 45 instytucjami krajowymi i zagranicznymi. W 2012 roku przy Ogrodzie powstał Ośrodek Edukacji Przyrodniczej prowadzący zajęcia dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz studentów wyższych uczelni.  

W Podlaskim Ogrodzie Ziołowym zgromadzono rośliny wykorzystywane przez człowieka dawniej i obecnie w kuchni, lecznictwie, barwierstwie, budownictwie, tkactwie oraz w celach ochronnych i magii. Ogród tworzą kolekcje:

1)       systematyczna – rośliny posadzone wg przynależności do rodzin botanicznych,

2)      siedliskowa – odwzorowująca naturalne występowanie gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem (siedlisko suche i bagienne, leśne),

3)      środowiskowa – stanowiąca część badawczo-eksperymentalną prowadzoną we współpracy z SGGW.

 

Poszczególne gatunki opisane zostały w ujęciu historycznym z uwzględnieniem wykorzystania ich w obecnych czasach.

Ogród wyposażony jest w infrastrukturę  w postaci  izby tradycji zielarskich, sali obserwacji mikroskopowej oraz zaplecza gastronomiczno-noclegowego. Na terenie ogrodu powstał Ośrodek Edukacji Przyrodniczej zapewniający różnorodne formy aktywności, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Oprócz grup zorganizowanych, gościmy tu turystów indywidualnych z całej Polski, a także z zagranicy.

Podlaski Ogród Ziołowy jest unikalnym miejscem wśród podobnych obiektów w Europie, a liczba gatunków roślin użytkowych zgromadzonych na jego terenie jest największa w Polsce.

 

INDEX SEMINUM 2021

 

Ceny biletów do ogrodu (sezon letni: maj- wrzesień)- wstęp bez przewodnika

Indywidualne:

Ulgowy (dzieci, młodzież, studenci, emeryci) – 8 zł

Normalny – 12 zł

Bilet rodzinny (2+3) – 40 zł

 

Bilety do nabycia w Bramie Ogrodu lub w Karczmie.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Podlaskiego Ogrodu Ziołowego:

WWW.PODLASKIOGROD.PL